EasyLink / BraillePen a VoiceOver - přehled zkratek

Tento dokument obsahuje přehled klávesových zkratek EasyLinku pro VoiceOver a základní informace o editaci textu s EasyLinkem. Většina informací bude platit i pro jiná braillská zařízení s VoiceOverem.

Kromě klávesových zkratek EasyLinku lze k práci s VoiceOverem využívat i dotyková gesta či klávesové zkratky zadávané z bezdrátové QWERTY klávesnice.

Pohyb a ovládání v prostředí iOS

Funkce Klávesy EasyLinku
Přejít na předchozí položku Mezera+bod 1 nebo joystick vlevo
Přejít na další položku Mezera+bod 4 nebo joystick vpravo
Přejít na předchozí položku podle nastavení rotoru Mezera+bod 3 nebo joystick nahoru
Přejít na další položku podle nastavení rotoru Mezera+bod 6 nebo joystick dolů
Vybrat předchozí nastavení rotoru Mezera+body 23
Vybrat další nastavení rotoru Mezera+body 56
Přejít na první prvek Mezera+body 123
Přejít na poslední prvek Mezera+body 456
Rolovat o jednu stránku nahoru Mezera+body 3456
Rolovat o jednu stránku dolů Mezera+body 1456
Rolovat o jednu stránku vlevo Mezera+body 246
Rolovat o jednu stránku vpravo Mezera+body 135
Přečíst číslo stránky nebo zobrazeného řádku Mezera+body 34
Přejít na plochu (tlačítko Home) Mezera+body 125
Přejít na stavový řádek Mezera+body 234
Přejít do Ovládacího centra Mezera+body 25
Přejít do předchozího kontejneru (jen iPad) Shift+Mezera+bod 1
Přejít do dalšího kontejneru (jen iPad) Shift+Mezera+bod 4
Otevřít položku (klávesa Return) Mezera+body 36 nebo stisk joysticku
Aktivovat tlačítko Zpět, je-li dostupné Mezera+body 12
Aktivovat tlačítko Zesílit Mezera+body 345
Aktivovat tlačítko Ztlumit Mezera+body 126

Ovládání VoiceOveru

Funkce Klávesy EasyLinku
Přečíst stránku od aktuální položky Mezera+body 1235
Přečíst stránku od začátku Mezera+body 2456
Pozastavit a pokračovat ve čtení Mezera+body 1234
Zapnout / vypnout čtení Mezera+body 134
Zapnout / vypnout clonu obrazovky Mezera+body 123456
Zobrazit seznam všech prvků aktuální obrazovky Mezera+body 24
Najít text na obrazovce nebo v dokumentu Mezera+body 124
Zadat uživatelský popisek aktuálnímu prvku Mezera+body 12346
Posun textu na braillském displeji vlevo Mezera+bod 2 nebo levé navigační tlačítko
Posun textu na braillském displeji vpravo Mezera+bod 5 nebo pravé navigační tlačítko
Zapnout / vypnout historii oznámení (zobrazuje na displeji historii hlášení VoiceOveru) Mezera+body 1345
Pohyb mezi hlášeními VoiceOveru v historii oznámení Mezera+bod 1 / 4 nebo joystick vlevo / vpravo
Přepnout mezi braillským zkratkopisem a plnopisem (český zkratkopis není podporován) Mezera+body 1245
Přepnout mezi šesti- a osmibodovým zobrazením (česká braillská tabulka pro šestibodové zobrazení není k dispozici) Mezera+body 236

Editace textu

Braillský kurzor

Braillský kurzor je tvořen dvěma blikajícími body vedle sebe ve dvou sousedních znacích. Levý bod kurzoru je osmý bod prvního znaku a pravý bod kurzoru je sedmý bod následujícího znaku. Když píšete, vkládá se text mezi tyto dva znaky, mezi kterými kurzor stojí. Když mažete, maže se levý z těchto dvou znaků.

Pohyb v textu

Pro rychlý přechod na začátek či konec editovaného textu stiskněte joystick (příp. mezera+body 36).

Pro pohyb po různých úsecích textu využijte volby rotoru:

  • Příkazy mezera+body 23 či mezera+body 56 nastavte rotor na hodnotu znaky, slova nebo řádky.
  • Příkazy joystick nahoru (příp. mezera+bod 3) a joystick dolů (příp. mezera+bod 6) se pohybujte po nastaveném úseku textu zpět nebo vpřed.

Při označování nebo rušení označení textu příkazy mezera+body 256 a mezera+body 235 se označuje také po úsecích nastavených v rotoru.

Tip: Pokud budete označovat několik slov textu, je lepší postavit se na začátek označovaného textu pohybem po slovech zpět (joystick nahoru), protože kurzor tak
bude stát na začátku slova, zatímco při pohybu po slovech vpřed by stál na mezeře mezi slovy, označený úsek by potom začínal touto mezerou.

Základní úpravy

Základní příkazy pro úpravy textu naleznete pod položkou rotoru Upravit. Nastavíte-li rotor na tuto hodnotu, můžete pohybem joysticku nahoru a dolů vybírat
mezi příkazy a stiskem joysticku vybraný příkaz provedete. Jsou zde k dispozici příkazy pro označování a práci se schránkou, které lze rychleji provádět i
kombinacemi z EasyLinku, a dále také příkazy pro formátování písma (tučné, podtržení, kurzíva).

Poznámka: Pamatujte na to, že při pohybu kulatými navigačními klávesami můžete opustit pole s editovaným textem Do pole se lze vrátit opět navigačními klávesami,
braillský displej do něj skočí také, když do něj cokoli napíšete.

Příkazy pro editaci textu

Funkce Klávesy EasyLinku
Nový řádek (klávesa Return) Mezera+Control nebo Mezera+body 15
Smazat předchozí znak (tlačítko Delete) Shift+Mezera nebo Mezera+body 145
Klávesa Tabulátor Mezera+body 2345
Označit další úsek textu podle nastavení rotoru Mezera+body 256
Zrušit označení úseku textu podle nastavení rotoru Mezera+body 235
Označit vše Mezera+body 2356
Vyjmout Mezera+body 1346
Kopírovat Mezera+body 14
Vložit Mezera+body 1236
Krok zpět Mezera+body 1356
Opakovat poslední akci Mezera+body 2346
Klávesa Vysunout (pro skrytí nebo zobrazení dotykové klávesnice) Mezera+body 146

Kombinace pro rychlý pohyb na webu

Po webových prvcích určitého typu se lze rychle pohybovat jednopísmennými příkazy. Stisknete-li na EasyLinku příslušné písmeno, přesunete se na nejbližší další prvek příslušného typu, stisknete-li toto písmeno s Shiftem, vracíte se na nejbližší předchozí prvek tohoto typu. Aby tato jednopísmenná navigace fungovala, musí být zapnutá. Zapnout či vypnout se dá kombinací Shift + Mezera + body 12345.

V tabulce níže jsou uvedena jednotlivá písmena a odpovídající typy prvků. U pohybu po nadpisech určité úrovně pomocí čísel funguje pouze pohyb vpřed.

Funkce Klávesy EasyLinku
Další nadpis příslušné úrovně 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Tlačítka B
Prvky formuláře C
Nadpisy H
Obrázky I
Odkazy L
Prvky stejného typu M
Textová pole R
Neodkazový text S
Tabulky T
Oblasti stránky W
Seznamy X

Copyright Spektra v.d.n., 2014 - 2015
Tento text je možné používat a dále šířit, pokud nebude měněn ani jinak upravován a vždy bude uveden jeho zdroj, copyright a webový odkaz na původní text.